รีไซเคิลคืออะไร?

 
 
รีไซเคิล คือ การนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำการผ่านกระบวนการ หลังการคัดแยกแล้ว ก่อนนำไปทำลายเพื่อให้กลับมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งเป็นงานที่เป็นที่นิยมทำในต่างประเทศที่กำลังพัฒนา และพัฒนาแล้ว เพื่อช่วยปัญหาการนำเข้าวัตถุดิบ และยังเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องการนำไปทิ้งของวัสดุเหลือใช้ที่ไม่ถูกต้อง
 
 
   
     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Back To Main Page

 
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

- ใบอนุญาตขยายโรงงาน

- ใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

- หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทจำกัด

- หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการกำจัด
  กากอุตสาหกรรมเพื่อประกันความรับผิด


- สัญญาการให้บริการกำจัดกากของเสีย

- หนังสือขอรับเลขประจำตัวผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ
  การจัดการของเสียอันตราย 


- ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย

- หนังสืออนุญาตนำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุไม่ใช้แล้ว
  ออกนอกบริเวณโรงงาน

- แผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุในขณะขนส่ง

- แผนป้องกันอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินภายในโรงงาน

- แผนปฏิบัติการขนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว

- การดำเนินการเกี่ยวกับ การนำวัสดุไม่ใช้แล้ว
  ออกนอกบริเวณโรงงาน (สำหรับผู้รับกำจัด
  /บำบัด)


- การดำเนินการเกี่ยวกับ การนำวัสดุไม่ใช้แล้ว
  ออกนอกบริเวณโรงงาน (สำหรับผู้ก่อกำเนิด)
 
 

- รีไซเคิลคืออะไร?

- ข้อปฏิบัติและหลักการใช้น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว

- อันตรายจากการเก็บและกำจัดของเสียไม่ถูกวิธี
 
- Material Safety Data Sheet (MSDS) ฉบับที่ 1

- Material Safety Data Sheet (MSDS) ฉบับที่ 2

 

 

 

 

 

 

  บริษัท ส.เจริญไทย รีไซเคิล จำกัด
64/1 หมู่ 3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ (034) 468 132 โทรสาร (034) 830 943 E-mail : info@scr-refinery.com

Copyright 2006 - All Right Reserved